Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van het bedrijf VIP Internet, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09110362 (“VIP”) ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen VIP en de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie VIP deze Overeenkomst heeft gesloten (“Klant”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor VIP alleen bindend indien en voor zover deze door VIP uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1: Contractsluiting

1.1

Indien Klant nog geen toegang tot een Account heeft, kan Klant de gewenste vormen van dienstverlening (“Diensten”) direct vanaf de VIP website (www.vip.nl) aanvragen. Een overeenkomst tot levering van deze Diensten (“Overeenkomst”) ontstaat dan op het moment dat Klant de activatie daarvan verricht op basis van de automatisch gegenereerde e-mail van VIP met daarin de beschrijving van de Diensten.

1.2

Indien Klant wel toegang tot een Account heeft en vanaf het Account een of meer Diensten aanvraagt, komt de Overeenkomst voor die Diensten tot stand op het moment dat Klant via het Account akkoord geeft op de aanvraag.

1.3

Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, het recht om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Dit recht vervalt zodra Klant een Dienst in gebruik neemt of VIP toestemming geeft de Dienst te activeren. Tevens bestaat dit recht niet bij het bemiddelen bij registratie van domeinnamen.

1.4

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

 

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

2.1

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal VIP deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Door VIP opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.

2.2

VIP zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken levering en beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren.

2.3

VIP zal regelmatig reservekopieën maken van door Klant op systemen van VIP opgeslagen gegevens. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Klant maar alleen door VIP gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen.

2.4

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft VIP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is.

2.5

VIP zal Klant toegang tot een gebruikersinterface verschaffen waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren (“Account”). Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan VIP te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

2.6

Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zorgen dat alle gegevens die VIP nodig heeft, tijdig aan VIP worden verstrekt. Hieronder valt onder meer een werkend e-mailadres.

2.7

VIP kan ten behoeve van bestrijding van spam, denial of service aanvallen en andere vormen van overlast filters installeren of aan Klant beschikbaar stellen. VIP zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. VIP kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste informatie doorlaten of blokkeren.

2.8

Ten behoeve van Diensten ingezette hardware blijft eigendom van VIP, ook indien deze als “eigen” is aangeduid in reclame-uitingen van VIP. Op “eigen hardware” worden geen andere klanten van VIP toegelaten.

 

Artikel 3: Ondersteuning door VIP

3.1

VIP zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon of e-mail. De tijden van beschikbaarheid en eventuele responstijden zullen op de website van VIP worden gepubliceerd of op nader overeen te komen wijze worden gecommuniceerd.

3.2

VIP zal de voor de Diensten benodigde software (zoals VPS omgevingen, Apache, MySQL, etc.) installeren, configureren en up-to-date houden op systemen onder beheer van VIP. Overige software dient door Klant zelf te worden geïnstalleerd. Klant zal zorgen dat deze software up-to-date blijft, met name waar het de beveiliging betreft. Indien dit niet het geval blijkt, mag VIP ingrijpen conform artikel 4 (gedragsregels) en de daarbij gemaakte uren in rekening brengen.

3.3

Tenzij expliciet anders overeengekomen strekt deze verantwoordelijkheid van VIP zich uit tot de netwerkomgeving, hardware, besturingssysteemsoftware (zoals Linux of Windows), webserversoftware (zoals Apache of IIS), databasesoftware (zoals MySQL) en programmeer/scriptingtalen (zoals PHP of Perl), maar niet tot generieke applicaties of contentbeheeromgevingen (zoals WordPress, Joomla of Magento) zelfs indien door VIP geïnstalleerd of geconfigureerd, en ook niet de applicatie(s) die Klant binnen de hostingomgeving actief houdt (zoals een webwinkel, forum of betaalde online dienstverlening) en ook niet de software die specifiek bedoeld is ter ondersteuning van deze applicatie(s).

3.4

VIP zal op verzoek van Klant redelijke aanpassingen en specifieke updates doorvoeren, waarbij VIP naar haar deskundig oordeel beslist of deze haalbaar en wenselijk zijn. VIP mag de uren die gepaard gaan met een dergelijk verzoek in rekening brengen mits zij vooraf heeft gemeld dat dit het geval zal zijn.

3.5

VIP zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. VIP is daarbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). VIP is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de hostingomgeving niet ten goede komt of niet in het belang is van de Diensten.

3.6

Voor de in 3.3 bedoelde applicaties van Klant en daarbij behorende ondersteunende software zal VIP zich inspannen om onderhoud en installatie van updates te leveren op verzoek van Klant, welk verzoek VIP te allen tijde mag weigeren. Dit werk gebeurt echter te allen tijde op eigen risico van Klant. Artikel 3.4 is hierop van toepassing.

 

Artikel 4 :Gedragsregels en notice/takedown

4.1

Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of VIP van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

4.2

Het is (of dit nu legaal is of niet) door VIP verboden om met gebruikmaking van de Diensten informatie aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • websites die kennelijk valselijk de indruk wekken financiële dienstverleners of bona fide webwinkels van derden te zijn, (“phishing”)
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden door ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.3

Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van VIP of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van VIP, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks VIP, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.4

Indien Klant weet of kan vermoeden dat VIP bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant VIP daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van VIP zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. VIP zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

4.5

Indien naar het oordeel van VIP hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van VIP of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is VIP gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. VIP mag de kosten die hiermee gepaard gaan, doorbelasten aan Klant.

4.6

Indien VIP na een klacht of uit zichzelf van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende informatie blokkeren, echter zonder deze informatie definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval VIP een backup zal maken). VIP zal zich inspannen om daarbij geen overige informatie te raken. VIP zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

4.7

VIP is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is VIP gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.8

Hoewel VIP ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is VIP nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 5: Aanvraag van domeinnamen, IP adressen en SSL certificaten

5.1

Indien dit als Dienst is overeengekomen, zal VIP ten behoeve van Klant bemiddelen bij het aanvragen van een domeinnaam of IP-adres en, na toekenning, zich inspannen deze domeinnaam actief te houden in haar DNS servers. Evenzo zal, indien als Dienst overeengekomen, VIP een SSL certificaat voor een bij VIP gehoste website beschikbaar stellen.

5.2

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam of IP-adres zijn onderworpen aan de regels en procedures van de desbetreffende uitgevende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen en het RIPE bij IP-adressen. VIP vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3

Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van VIP, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam of het IP-adres is toegewezen, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4

Klant vrijwaart en houdt VIP schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. VIP is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VIP.

5.5

Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam of IP-adres. VIP zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

 

Artikel 6: Opslag- en datalimieten

6.1

VIP kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. VIP zal inzicht bieden in de gebruikte hoeveelheden.

6.2

Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan VIP na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.

6.3

Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

 

Artikel 7: Prijzen

7.1

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door VIP genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2

Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft VIP het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

7.3

Indien de Overeenkomst minstens één jaar heeft geduurd, is VIP gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.

7.4

Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1

VIP zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. VIP mag daarbij elektronische facturen uitreiken. VIP heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

8.2

De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3

Indien Klant van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Klant haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan VIP te melden kenbaar maken. VIP zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.

8.4

Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
 • Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;
 • Klant is € 7,50 administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • De voor Klant gehoste websites en andere informatie mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

8.5

Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1

De totale aansprakelijkheid van VIP voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door VIP van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van VIP, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan zesduizend (6.000) euro (exclusief BTW).

9.2

VIP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van VIP.

9.4

Klant is jegens VIP aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart VIP tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel 4. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

10.2

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor VIP beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover VIP geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar VIP geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van VIP die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van VIP, die VIP niet kon voorzien en waar VIP diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

10.3

Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 11: Geheimhouding

11.1

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

11.2

VIP zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van VIP, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of VIP daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal VIP zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

11.3

VIP behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

11.4

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 12: Duur en opzegging

12.1

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst strekt tot periodiek leveren van Diensten (“Abonnement”), is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.

12.2

Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

12.3

Bij gebreke van tijdige opzegging uiterlijk een maand voor het einde van de termijn wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de lopende termijn. Indien Klant een consument is, wordt het Abonnement echter na de eerste termijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Facturatie gebeurt dan tegen dezelfde periodes als in de eerste termijn. Klant mag deze dan op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

12.4

VIP mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien:

 1. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 2. Het faillissement van Klant is aangevraagd;
 3. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd; of
 4. De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

12.5

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van VIP op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door VIP is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft VIP recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

12.6

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van VIP op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 13: Procedure na beëindiging

13.1

Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag VIP het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal VIP de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. VIP is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

13.2

Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

13.3

Indien Klant vrijwillig een Dienst tot beschikbaar houden van een domeinnaam opzegt en daarmee de domeinnaam laat vervallen, is VIP gerechtigd direct na de vervaldatum de domeinnaam op naam van VIP of een aan VIP gelieerde rechtspersoon te registreren.

13.4

VIP is gerechtigd de domeinnaam, na inachtneming van een periode van 3 maanden, op naam van VIP of een aan VIP gelieerde rechtspersoon te registreren indien de overeenkomst wordt opgezegd vanwege verzuim van de Klant overeenkomstig artikel 12.4-1 of 12.4-3.

 

Artikel 14: Rangorde en wijziging voorwaarden

14.1

VIP behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2

Wijzigingen worden bekendgemaakt via het Account, of per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan VIP kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3

Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan VIP. VIP kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien VIP daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Stilzwijgen van Klant zal worden opgevat als acceptatie van een wijziging.

14.4

Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle Diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen VIP en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VIP gevestigd is.

15.3

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15.4

Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de VIP Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

15.5

Onder “Schriftelijk” worden verstaan naast papieren geschriften ook e-mailberichten en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

15.6

De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van VIP vormen volledig bewijs van stellingen van VIP en de door VIP ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

15.7

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Cookies Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om onze website te verbeteren. Informatie die wij opslaan zijn je IP-adres, surfgedrag en persoonsgegevens die worden ingevuld.Lees ons beleid